Phục truyền 6:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.