Phục truyền 32:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi không kể đến Hòn Đá sanh mình. Và quên Đức Chúa Trời đã tạo mình.