Phục truyền 27:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
còn Ru-bên, Gát, A-se, Sa-bu-lôn, Đan, và Nép-ta-li phải đứng trên núi Ê-banh, đặng rủa sả.