Phục truyền 25:13-16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
13
Trong bao ngươi chớ có hai thứ trái cân, một thứ già và một thứ non.
14
Trong nhà ngươi chớ có hai thứ ê-pha, một thứ già và một thứ non.
15
Phải dùng trái cân đúng thật và công bình, cũng phải có ê-pha đúng thật và công bình, để ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi.
16
Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi lấy làm gớm ghiếc người nào làm các điều nầy và phạm sự bất nghĩa.