Phục truyền 25:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong bao ngươi chớ có hai thứ trái cân, một thứ già và một thứ non.