Phục truyền 25:13 - Bản dịch Truyền thống
Trong bao ngươi chớ có hai thứ trái cân, một thứ già và một thứ non.