Phục truyền 24:6 - Bản dịch Truyền thống
Chớ chịu cầm cái thớt cối dưới hay là trên; vì ấy là chịu cầm sự sống của kẻ lân cận mình.