Phục truyền 24:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chớ vì con mà giết cha, cũng đừng vì cha mà giết con. Phàm người nào phạm tội, thì phải giết người nấy.