Phục truyền 24:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhược bằng một người nghèo, chớ lấy của cầm người mà đi ngủ.