Phục truyền 24:12 - Bản dịch Truyền thống
Nhược bằng một người nghèo, chớ lấy của cầm người mà đi ngủ.