Phục truyền 24:10 - Bản dịch Truyền thống
Khi ngươi cho kẻ lân cận mướn một vật chi, chớ vào nhà người đặng lãnh lấy của cầm người;