Phục truyền 22:6-7 - Bản dịch Truyền thống
6
Khi ngươi gặp ngoài đường, hoặc ở trên cây, hoặc ở dưới đất, một ổ chim với con hay là trứng, thì chớ bắt chim mẹ luôn với chim con.
7
Phải để cho chim mẹ đi, bắt con cho phần mình, để ngươi được phước và sống lâu.