Phục truyền 20:12 - Bản dịch Truyền thống
Ví bằng thành không khứng hòa, nhưng khai chiến cùng ngươi, bấy giờ ngươi sẽ vây nó.