Phục truyền 15:12-13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
12
Khi một trong các anh em ngươi, là người Hê-bơ-rơ, bất luận nam hay nữ, bị bán cho ngươi, thì sẽ hầu việc ngươi trong sáu năm, song qua năm thứ bảy, ngươi phải giải phóng người.
13
Khi ngươi giải phóng người, chớ cho người đi ra tay không.