Phục truyền 12:16 - Bản dịch Truyền thống
Chỉ các ngươi chớ ăn huyết; phải đổ huyết trên đất như nước vậy.