Phục truyền 12:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chỉ các ngươi chớ ăn huyết; phải đổ huyết trên đất như nước vậy.