Ê-phê-sô 6:11 - Bản dịch Truyền thống
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.