Ê-phê-sô 6:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.