Ê-phê-sô 5:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,