Ê-phê-sô 5:25 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,