Ê-phê-sô 5:22-23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
22
Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,
23
vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh.