Ê-phê-sô 5:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,