Ê-phê-sô 5:22 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,