Ê-phê-sô 5:16 - Bản dịch Truyền thống
Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.