Ê-phê-sô 5:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.