Ê-phê-sô 5:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.