Ê-phê-sô 4:8 - Bản dịch Truyền thống
Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, Và ban các ơn cho loài người.