Ê-phê-sô 4:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, Và ban các ơn cho loài người.