Ê-phê-sô 4:7 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ.