Ê-phê-sô 4:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.