Ê-phê-sô 4:3 - Bản dịch Truyền thống
dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.