Ê-phê-sô 4:26 - Bản dịch Truyền thống
Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn,