Ê-phê-sô 4:23 - Bản dịch Truyền thống
mà phải làm nên mới trong tâm chí mình,