Ê-phê-sô 4:21 - Bản dịch Truyền thống
vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus)