Ê-phê-sô 3:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phải, ân điển đó đã ban cho tôi, là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ,