Ê-phê-sô 3:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng;