Ê-phê-sô 3:12 - Bản dịch Truyền thống
trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.