Ê-phê-sô 2:9 - Bản dịch Truyền thống
Ay chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;