Ê-phê-sô 2:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;