Ê-phê-sô 2:8-9 - Bản dịch Truyền thống
8
Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
9
Ay chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;