Ê-phê-sô 2:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.