Ê-phê-sô 2:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ,