Ê-phê-sô 2:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.