Ê-phê-sô 2:21 - Bản dịch Truyền thống
cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa.