Ê-phê-sô 2:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà,