Ê-phê-sô 2:20 - Bản dịch Truyền thống
Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà,