Ê-phê-sô 2:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần.