Ê-phê-sô 2:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi.