Ê-phê-sô 2:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình,