Ê-phê-sô 1:7 - Bản dịch Truyền thống
Ay là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,