Ê-phê-sô 1:6 - Bản dịch Truyền thống
để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!