Ê-phê-sô 1:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời,