Ê-phê-sô 1:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chơn Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh,