Ê-phê-sô 1:22 - Bản dịch Truyền thống
Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chơn Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh,