Ê-phê-sô 1:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện.