Ê-phê-sô 1:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Jêsus và tình yêu thương đối với các thánh đồ,