Ê-phê-sô 1:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhứt mà được ngợi khen.