Ga-la-ti 6:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.