Ga-la-ti 6:5 - Bản dịch Truyền thống
Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy.