Ga-la-ti 6:10 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin.